Program Temadag 14 maj

Ett program med tider finns för nerladdning (PDF, 405 k)

Välkomsthälsning Simrishamns kommun hälsar välkommen. Staffan Tellman, kommundirektör

Inledning En stor och underutnyttjad kunskapskälla är våra universitet och högskolor. Exempel på vilka möjligheter som kan erbjudas visas i form av Lunds universitet och initiativet Havsportalen. Leif Bjelm, professor georesursteknik, Lunds universitet

Sjösäkerhet De flesta kustkommuner kan dra fördel av nyttan med sjötrafiken. Men denna medför också risker, som måste finnas med som en del i planeringsarbetet. Ett projekt som tagit upp denna fråga ur ett lokalt och regionalt perspektiv är Baltic Master II, vars syfte bl.a. är att öka beredskapen för oljeutsläpp och jobba förebyggande för att minska utsläppen från transporter till sjöss. Malin Sandström, Baltic Master II

Framtidens havsplanering Regeringens pågående arbete med en ny förvaltning av svenska vatten och hav. Claes Pile, Miljödepartementet

Vad döljer sig i djupet och rör sig  på ytan? Sjöfartsverket berättar om sina produkter och vilka verktyg som finns att tillgå. Patrik Wiberg, Renée Modigh, Sjöfartsverket

Underlag: Geologiska kartor De maringeologiska kartorna är i den mån de finns tillgängliga ett utmärkt underlag för viss typ av planering, men även geologiska kartor över landområden kan i en del fall göra nytta. Sveriges geologiska undersökningar presenterar sitt arbete. Sveriges Geologiska Undersökning

Kustplanering i praktiken Trelleborgs kommun har nyligen presenterat resultatet av ett underlag för integrerad kustzonsförvaltning på lokal nivå och skydd av Östersjöns miljö. Mattias Müller, Trelleborgs kommun 

Kulturmiljön — något att räkna med Kulturmiljön under vattenytan är i högsta grad en planeringsfaktor, till exempel gäller Kulturminneslagen även här! Andreas Olsson, Statens Maritima Muséer

Olja på stranden! En berättelse ur verkligheten sett från en kommunal ansvarsposition Peter Erlöv, Region Skåne

Gränsöverskridande samarbete!? Hur prioriterar man de resurser som finns till förfogande i en krissituation? Hur ska samarbetet mellan kommunal räddningsjänst och statliga myndigheter fungera — och hur fungerar det i verkligheten? Vilka hjälpmedel står till buds? Eva Ljungkvist, Sydöstra Skånes Räddningsförbund SÖRF

Kustbevakningens nya tänder Kustbevakningen berättar om den upprustning av kapacitet som just nu pågår och vilka uppgifter man därigenom kan lösa på ett ännu bättre sätt än innan. Håkan Rydberg, Kustbevakningen


Dessutom visningar och presentationer av bl.a. följande


Aanderaa A/S presenterar instrument för miljömätningar

DHI — presenterar konsultverksamhet och modelleringsverktyg 

KIMO Baltic Sea — ett internationellt nätverk för ̈Östersjömiljön 

Kustbevakningen visar miljö̈fartyg KBV202 mm. 

Lunds tekniska högskola visar mätteknik. 

LYYN AB visar fö̈rbättringsteknik för videobilder och ROV-teknik. 

Marint centrum Simrishamn presenterar sig 

Marin Miljöanalys AB  — Sjö̈mätning med tillämpningar inom miljö̈, biologi och geologi 

MSDK visar dykning och undervattensbilder från Havsresan 2009 

Seacult/Reef Systems A/S presenterar sig. 

Stiftelsen SEA-U presenterar ett pedagogiskt koncept för att öka medvetenheten om havsmiljö̈frågor hos barn och ungdomar.  

Sjö̈fartsverket visar sjömätningsfartyget Jacob Hägg med mera. 

Sveriges Geologiska Undersökning visar undersökningsfartyget Ocean Surveyor mm.

Vattenfall om havsbaserad vindkraft. 


Se sidan med deltagare för webblänkar till deltagarna.

     © 2009 Havsresan, c/o Teknisk geologi, Lunds tekniska högskola, Box 118, 221 00 LUND